Declaració de Principis

L’Ateneu Popular del Parc es conforma com un espai comunitari inter-associatiu al servei dels ciutadans i ciutadanes en el nostre àmbit local (El Parc-Alfafar) i comarcal (la sub-comarca Horta-Albufera i, per extensió, l’Horta Sud).

Les associacions membres de l’Ateneu Popular del Parc mancomunen la seua acció referida a l’espai comú i comprometen la potenciació de sinèrgies i recursos comuns per tal de dur a terme la seua actuació, tot mantenint la seua plena sobirania, amb un ideari d’autogestió, de participació comunitària i de servei als ciutadans que queden reflectits en els documents Pla de Voluntariat de l’ACR Utopia XXI i Protocol de Programes de la Xarxa Social (podeu trobar informació més completa en la nostra web www.ateneupopularparc.org).

L’Ateneu Popular del Parc defensa un ideari socialment avançat, radicalment democràtic, valencianista, integrador, progressista, plural, obert, participatiu, autogestionari, no sexista, no violent, no patriarcal, ecologista… Concebem l’Ateneu Popular del Parc com un espai viu, dinàmic, no partidista, compromés amb la gent de la nostra comunitat, cooperatiu amb la resta del teixit social, amb la societat civil organitzada, les associacions, els grups informals…

Per dur a terme les activitats i programes de les diverses associacions membres, així com les troncals de l’espai, l’Ateneu Popular del Parc es dota d’una Junta de Gestió conformada per un representant de cada entitat que en forma part, i delega en l’ACR Utopia XXI la gestió diària de l’espai i la programació troncal. La pertinença de noves entitats o grups a l’Ateneu Popular del Parc ha de comptar amb el vist-i-plau de totes tres entitats membres (SCR Parque, ACR Utopia XXI i Xarxa Social).

L’Ateneu Popular del Parc mantindrà una actitud de col·laboració i cooperació amb les institucions públiques i privades del nostre entorn, per tal de poder donar resposta a les necessitats comunitàries, tot garantint la plena independència del nostre espai i entitats, l’autonomia del nostre projecte social i comunitari, i el mutu respecte i reciprocitat en la col·laboració a establir.